Вторник, 20.08.2019
Хойнікшчына
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 0
Пользователей: 1
slawamirkorbut

Гісторыя IV

 Хойнікі ў выданні "Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". Нягледзячы на асобныя памылкі, якія трапляюцца ў гэтым старым (1880 г.) выданні, напрыклад, у пытанні пра тое, каму належалі Хойнікі на працягу сваёй гісторыі ды ў якім годзе памёр абозны К. Прозар, яно, бясспрэчна, вельмі каштоўнае для вывучэння нашага краю. Артыкул аўтарства Аляксандра Ельскага. ...>>

 "Dziennik Kujawski" (№ 216. 20. IX. 1895). Ліст, дасланы ў Інаўроцлаў з Мазырскага павету, у якім паведамляецца пра абрабаванне пры канцы сакавіка 1895 г. у Хойніках фамільнага склепу Прозараў, што месціўся пад капліцай паблізу местачковых могілак каталіцкіх і праваслаўных, пра блюзнерства ўчыненае над трунамі нябожчыкаў. Тут шмат што запісвалася на слых – і Брагін названы Багінам, і Аўраамаў Баранавым, а Курындзін Марындзіным, і што абодва яны з Адэсы. Але, сутнасць самой падзеі выкладзена досыць уцямна, у тым і каштоўнасць допісу. ...>>

Анджэй Раствароўскі пра колішнія Нароўлю, Барбароў, Вадовічы, Рудакоў, Барысаўшчыну і Хойнікі. Урыўкі з кнігі "Ziemia, której już nie zobaczysz. Wspomnienia kresowe". Wspomnienia ziemian dotyczą społeczności nieistniejącej już od ponad pół wieku. To przydaje im szczególnej wartości. Tom wspomnień kresowych Andrzeja Rostworowskiego wzbogaca naszą wiedzę o dziejach polskiego ziemiaństwa..._Dodatkowym walorem tych wspomnień jest niewątpliwy talent literacki ich autora. Pochodził wszak z rodu, który wydał m. in. Karola Huberta Rostworowskiego, pisarza dziś już nieco zapomnianego, ale w swoim czasie cieszącego się sporą popularnością. Uważna lektura opracowanych przez Stanisława Jana Rostworowskiego przypisów pozwoli zrozumieć, jak wielu utalentowanych ludzi przewinęło się przez dzieciństwo i młodość autora. ...>>  

 Е. П. Зырко. Рэвалюцыйны рух у Юравіцкім раёне. У часопісе "Наш край", што выдаваўся з 1925 г. пры Інбелкульце і Акадэміі навук Беларусі, змешчаны адзін з рэдкіх матэрыялаў, прысвечаны падзеям у нашым рэгіёне. Апавядаецца пра дзейнасць рэвалюцыянераў і тэрарыстаў Сцяпана Акуленку, Аляксандра Валадковіча, згаданыя валасны старшыня Хвёдар Мележ, дзед Івана Паўлавіча, земскі фельчар Міхаіл Барташэвіч, які працаваў у Хойніцкім лекарскім участку. Што праўда, урывак з гэтага артыкула даўно апублікаваны ў раённай кнізе "Памяць", але тое менавіта ўрывак. Прапануем поўны варыянт, між іншым, і дзеля лепшага адчування самога водару рэвалюцыйнай эпохі і разумення таго, як моцна яна паўплывала на лёсы нашых землякоў. ...>>

  Владимир Лякин. Куда исчез доктор Барташевич? В 1895 году паренек из крестьянской семьи поступил в Могилевскую фельдшерско-акушерскую школу, а через 3 года получил направление в Хойникский врачебный участок Речицкого уезда._Участок обслуживал 4 волости, 49 550 человек, до самых отдаленных деревень – 90 верст. В штате – врач, 2 фельдшера и повивальная бабка. Население жестоко страдало от тифа, малярии, коклюша, чесотки, холеры, оспы. В Мозырском и Речицком уездах от эпидемии оспы в 1897 году умер каждый третий из заразившихся. Лишь после этого власти выделили средства на вакцинацию жителей. В Хойникском врачебном участке ее поручили молодому фельдшеру М. Барташевичу. ...>>

 С. А. Елизаров. Административно-территориальные реорганизации в Гомельской и Витебской губерниях (1919-1921 гг.) ...Разрешение проблемы управляемости большой территорией Речицкого уезда в начале 1921 г. партийно-советское руководство поручило местной административно-территориальной комиссии. Результатом ее работы стали два проекта: один – выделение из состава Речицкого уезда еще одного уезда с центром в местечке Хойники, второй – "округление уезда", то есть сокращение его территории. Первый вариант был отвергнут по причине "отсутствия работников для создания аппарата в новом уезде". Остановились на втором варианте, который и утвердила V уездная партконференция в октябре 1921 г.  ...>>

  А. Д. Лебедев. Положение католического костела в юго-восточном Полесье в 20-х гг. XX века.  После установления советской власти в Беларуси в 1917 г. положение церкви и религии существенно изменилось. Новое государство начало с “религиозными пережитками”, а проведение атеистической политики было возведено в ранг государственной идеологии. Борьба с религией затрагивала абсолютно все конфессии без исключения, в том числе и католичество. Как известно абсолютное большинство поляков на Беларуси это католики. Перепись 1926 г. фиксирует эту этническую группу и в изучаемом регионе. Наибольшее количество поляков насчитывается в Наровлянском р-не – 2 853 чел., в Хойникском – 2 522 чел., в меньшей степени в Брагинском – 729 чел., и в Лоевском – 115 чел. Наблюдение за религиозной ситуацией, а так же борьбу с влиянием костела осуществляли несколько ведомств и организаций: Польбюро ЦК КПБ(б), ГПУ и Союз Безбожников (СБ) ...>>

Крыжовая дарога Яўгена Калубовіча. "І жаўнеры завялі Яго на панадворак, званы Прэторыя, і склікалі ўвесь полк і білі Яго па галаве трысцінай, і плявалі на Яго... І калі насмяяліся... павялі Яго, каб укрыжаваць... на... Галгофу, што значыць: Лобнае месца" [Евангелле Св. Марка. XV: 16, 19 - 20, 22]._Дарога гэтая ішла да самай Сібіры._У 1930 г. здавалася, што па ёй гналі ўсю Беларусь, каб там, на той Сібірскай галгофе, з ёй і пакончыць. Гналі не рымскія жаўнеры з дзідамі і мячамі, а маскоўскія з стрэльбамі і сабакамі. Гналі і гналі… Удзень і ўначы. У сцюжу і ў спёку. Праз перасыльныя пункты і турмы. З кожнага сяла і места. Асабіста для мяне яна пачалася ад Бабчына. ...>>

Иерей Ростислав Бондаренко. ПАМЯТИ МУЧЕНИКА, КРЕСТИВШЕГО МОЕГО ДЕДА (жизнеописание протоиерея Иоанна Иосифовича Железняковича). Родился 24 июня 1861 года в день рождества Иоанна Предтечи в с. Рудица Рудицкой волости Минского уезда (ныне Дзержинский район), в семье священника._В 1888 году окончил курс наук в Минской Духовной Семинарии по второму разряду. 9 октября того же года назначен псаломщиком к Свислочской Успенской церкви Бобруйского уезда. Согласно прошению перемещен 14 января 1889 года к Иваньской церкви Слуцкого уезда. Преосвященнейшим Симеоном епископом Минским и Туровским рукоположен 13 августа 1891 года во священника и назначен на таковую должность к Люденевичской Свято-Михайловской церкви Мозырского уезда... ...>>

 О борьбе с бандой кулаков на Гомельщине. ...С конца июня месяца сего года в Гомельский Оперсектор ПП ОГПУ БССР стали поступать сведения о том, что на стыке Хойникского и Брагинского районов из бежавших из ссылки местных кулаков организовалась банда в количестве 15-20 человек, каковая, будучи хорошо вооружена, ничем себя не проявляет, укрывается в лесах и производит вербовку в свою банду невысланных кулаков и твердозаданников, через них же создает повстанческую организацию._При проверке эти сведения подтвердились, причем, было установлено, что банда эта возглавляется высланным весной 1930 г. и бежавшим из ссылки кулаком деревни Пудаков Поселичского сельского совета Хойникского района Журавским Александром, 48-ми лет, и его помощником, также бежавшим из ссылки кулаком деревни Микуличи того сельсовета Брагинского района Биран Григорием. ...>>

Иерей Ростислав Бондаренко. БЕЛЮСТИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ († 07. 03. 1940 г.). Аресту священника о. Андрея в 1937 году (арх. № 9038-с УКГБ по Гом. обл.) предшествовал акт от 15 декабря 1936 г., подписанный председателем Гноевского сельского совета Хойникского района, предревкомиссии того же с\с, а также председателем колхоза: «Мы нижеподписавшиеся ... составили настоящий акт о нижеследующем: 1) Быв. поп Загальской закрытой церкви гр-н Белюстин без ведома сельского совета систематически является в Борисовщанский с\совет для проведения своей антисоветской работы по открытию закрытой Загальской церкви. Свою работу Белюстин проводит при совершении им разных религиозных обрядов как то: а) 28 ноября Белюстин приезжал в дер. Гноев Борисовщанского с\совета хоронить гр-на Василенко Ивана Петровича... ...>>

  Выписки из архивного дела № 13766-с. /Л. 35/ Протокол допроса. 1933 г. августа 15 дня город Мозырь._Я, Помощник Уполномоченного ОПО Мозырского Оперативнаго Сектора ГПУБ М. Дечко допрашивал сего числа дополнительно в качестве обвиняемого гражданина Найденко Арсения (Адама) Ивановича, который показал: – Недовольство к Советской власти у меня появилось благодаря тому, что в 1932 году я был трижды оштрафован Сов. властью... Всего в организацию я успел заиметь четыре человека – Кардаш Дмитрия Павловича, жителя д. Велетин Хойникского района, средняк, лет 50, в разговоре с которым пожаловался, что обрезали у его землю под колхоз, в момент этого разговора я и пригласил Кардаша вступить в организацию. Рассказал Кардашу, что цель организации за невступление в колхозы и несдача хлеба государству /Л. 5об./ и Кардаш вступил, изъявил согласие. Данный разговор с Кардашом происходил возле его дома вечером в июне месяце, кажется 15 числа, щей под Ильей. При данном разговоре были... ...>>

  В. Ф. Сосонкина, О. М. Гуща. Из истории аптечной службы Хойникского района Гомельской области. Первое упоминание о разрешении открыть аптеку в местечке относится к началу 1884 г. Провизор А-С. В. Роксиков, проживавший в м. Узда Игуменского уезда, подал прошение во врачебное отделение Минского губернского правления на разрешение устроить сельскую аптеку. Но ему было отказано, так как ранее он получил разрешение на открытие сельской аптеки в Кореличах [1]._Аптека в м. Хойники появилась в период 1885-1888 гг._Ее владельцем был провизор Яффа М. Н., арендатором и управляющим аптекой – аптекарский помощник Каждан М. ...>>

 К. В. Саўчык. Дзяржаўная рэгістрацыя праваслаўных абшчын у БССР у першыя пасляваенныя гады: умовы правядзення і роля чалавечага фактару (на матэрыялах Беларускага Ўсходняга Палесся)._Вялікая Айчынная вайна ўнесла карэктывы ў адносіны савецкай дзяржавы да рэлігійных арганізацый на тэрыторыі СССР. Адбыўся часовы, шмат у чым абмежаваны, але рэальны пераход ад курса на іх татальнае вынішчэнне да стварэння пэўных умоў для легалізацыі іх дзейнасці праз дзяржаўную рэгістрацыю пры прыярытэтным станоўчым стаўленні да рускай праваслаўнай царквы. Правядзенне рэгістрацыі было ўскладзена на мясцовых упаўнаважаных Савета па справах рускай праваслаўнай царквы пры СНК СССР, створанага яшчэ ў верасні 1943 г. у межах фарміравання новай сістэмы дзяржаўна-канфесійных узаемаадносін... ...>>

  А. Д. Лебедев. Конфессиональная ситуация в юго-восточном Полесье в первой трети XX века. В начале XX в. территория юго-восточного Полесья входила в состав Речицкого уезда Минской губернии. Здесь размещались ряд волостей с центрами в следующих населенных пунктах: Лоев, Брагин, Хойники, Иолча, Деражичи и др._По данным памятной книжки Минской губернии на 1915 г., в обозначенном регионе находились: римско-католический костел в Остроглядовичах, церковноприходские школы в Брагине и Уборках, а также православные церкви в Лоеве (Николаевская и Свято-Троицкая), Уборках, Холмече, Брагине, Деражичах, Иолче, Остроглядовичах, Ручаевке, Хойниках._Примечательно, что Памятная книжка не содержит сведений об иудейских молитвенных сооружениях. Восполнить этот пробел помогают более поздние материалы делопроизводства советских органов. ...>>

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2019